Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAFIKO.LV”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103284737 (turpmāk – LAFIKO.LV), ir izstrādājusi šo Privātuma politiku (turpmāk – Politika) ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto, ir izmantojušas vai ir izteikušas nodomu izmantot, vai citādā veidā ir saistītas ar kādu no LAFIKO.LV sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Klients/-i), par viņu personas datu apstrādi.

Personas dati – tā ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu.

Datu apstrāde – tās ir jebkuras darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem (ieskaitot vākšanu, reģistrēšanu, uzglabāšanu, grozīšanu, piekļuves piešķiršanu, izmeklēšanu, pārsūtīšanu u.tml.).

LAFIKO.LV nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Klienta datus, un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko LAFIKO.LV veic attiecībā uz Klientiem.

LAFIKO.LV veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī kredīta pieteikumā, aizdevuma līguma noteikumos, un LAFIKO.LV interneta vietnes www.lafiko.lv (turpmāk – Mājas lapa), Mājas lapas lietošanas noteikumos.

Privātuma politikā minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem aizdevuma līgumā un Mājas lapas lietošanas noteikumos, ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAFIKO.LV”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103284737. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: info@lafiko.lv.

2. Klientu personas datu kategorijas

Aizdevējs apstrādā šādas Klientu personas datu kategorijas:

 • Klienta dati, tai skaitā Klienta vārds, uzvārds, dzimums, personas kods, dati par nodarbinātību un darba vietu, IP adrese, personu apliecinoša dokumenta kopija, Klienta norēķinu konta numurs u.c. saistītie dati;
 • Kontaktinformācija, tai skaitā Klienta adrese, dzīvesvietas valsts, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs u.c. saistītie dati;
 • Līguma dati, tai skaitā vēlamais kredīta apmērs, izsniegšanas veids, aizdevuma veids, aizdevuma apmērs, ikmēneša maksājuma apmērs, termiņš, procenti, kredīta pieteikuma dati, iesniegšanas datums un laiks, u.c. saistītie dati;
 • Finanšu dati, tai skaitā kopējie ienākumi mēnesī un to avots, kopējie izdevumi mēnesī, bankas transakcijas, pamata un papildu ienākumi, Klienta saņemtie kredīti, citas kredītsaistības un parādsaistības, parādsaistību summa, procenti, statuss, iepriekšējie pieteikumi u.c. saistītie dati;
 • Klienta profila dati, tai skaitā reģistrācijas dati Mājas lapā u.c. saistītie dati;
 • Piekrišanas informācija - dati par visām piekrišanām, ko Klients ir sniedzis, tai skaitā piekrišanas paziņojumu saņemšanai un datu nodošanai/iegūšanai no datubāzēm;
 • Saziņas dati, tai skaitā Klienta saziņa klātienē LAFIKO.LV pakalpojumu sniegšanas vietās, izmantojot Mājas lapu, e-pastu u.c. saistīti dati.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

LAFIKO.LV nodrošina, ka Klientu datu apstrādei vienmēr būtu tiesisks pamats. Datu apstrādes tiesiskais pamats var būt vai nu pasākumu veikšana pirms Līguma izpildes (Līgumam nepieciešamo datu ievākšana), ar Klientu noslēgtā Līguma izpilde, LAFIKO.LV juridiska pienākuma izpilde (piemēram, klienta maksātspējas novērtēšana pirms Līguma noslēgšanas, Klienta identificēšana un izpēte, atbilžu sniegšana valsts institūcijām), LAFIKO.LV leģitīmās intereses (piemēram, parāda atgūšana tiesas ceļā, maksātnespējas procesā; pieteikumu par noziedzīgiem nodarījumiem iesniegšana, komerciālu paziņojumu sniegšana, savu risku vadība), kā arī Klienta piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos (piemēram, par komerciālu paziņojumu sniegšanu).

4. Datu apstrādes nolūki

LAFIKO.LV veic klientu personas datu apstrādi šādos nolūkos:

 1. Līguma ar Klientu sagatavošana un izpilde;
 2. Klienta identificēšana un izpēte saskaņā ar likumu, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai ar klientu un tiek veikta, lai konstatētu un nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;
 3. klienta maksātspējas izvērtēšana, kas ir priekšnoteikums Līguma noslēgšanai ar Klientu saskaņā ar likumu;
 4. prasījuma tiesību īstenošana un aizstāvība, ceļot prasības tiesā, maksātnespējas vai mantošanas  procesā;
 5. pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršana, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un lai nodrošinātu informācijas drošību;
 6. ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem;
 7. jaunu pakalpojumu izstrāde;
 8. pakalpojumu piedāvāšana klientiem, akciju organizēšana;
 9. klientu aptauju, tirgus izpētes, statistikas veikšana.
 10. Mājas lapas darbības nodrošināšana un uzlabošana.

Ja Klients nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama Līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, LAFIKO.LV nevar nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

5. Profilēšana, automatizēta lēmumu pieņemšana un pakalpojumu piedāvājumi

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, piemēram, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, personas ekonomisko situāciju, intereses. LAFIKO.LV izmanto profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos vai automatizētai lēmumu pieņemšanai, proti, pēc reģistrēšanās Mājas lapā un kredīta pieteikuma iesniegšanas, izmantojot Mājas lapu, LAFIKO.LV veic Klienta personas datu automatizētu apstrādi, lai izvērtētu Klienta spēju atmaksāt kredītu atbilstoši normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā. LAFIKO.LV var noraidīt Klienta pieteikumu kredītam ar lēmumu, kas pieņemts automatizētā procesā. Šāda lēmuma pamatā ir Aizdevējam pieejamās informācijas izvērtēšana par Klienta ienākumiem un izdevumiem.

LAFIKO.LV var veikt klienta personas datu apstrādi savu pakalpojumu piedāvājumu sagatavošanai (komerciālu paziņojumu sūtīšanai Klientam). Šāds mārketings var būt pamatots uz datiem par klienta izmantotajiem pakalpojumiem.

LAFIKO.LV nodrošina, ka klients var atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Šādā gadījumā LAFIKO.LV nekavējoties pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas pārtrauc apstrādāt Klienta datus šim nolūkam.

6. Personas datu glabāšana

LAFIKO.LV saglabā Klientu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts likumos (par grāmatvedību, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, Civillikumā un Komerclikumā – noilguma termiņi u.c.). Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

Visa ar Klientu saistītā informācija tiek saglabāta kā pierādījums par Klienta identitāti, Līguma noslēgšanu un izpildi, tiek glabāta līdz brīdim, kad Līgums ir izpildīts, dati vairs nav nepieciešami LAFIKO.LV pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par Līguma noslēgšanu un izpildi LAFIKO.LV glabā Klienta personas datus vismaz 10 (desmit) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumā noteikto prasības noilguma termiņu. Atsevišķos gadījumos Klienta dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz LAFIKO.LV attiecināmus tiesiskos pienākumus.

Grāmatvedības vajadzībām LAFIKO.LV uzglabā Klienta personas datus, tai skaitā bankas maksājumu izdrukas, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto kredīta līgumu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no Līguma noslēgšanas dienas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vajadzībām LAFIKO.lV uzglabā Klienta datus saistībā ar Klienta identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no Līguma izbeigšanas dienas.

Piekrišanas informāciju kā pierādījumu par Klienta sniegto piekrišanu LAFIKO.LV glabā vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

7. Personas datu glabāšana un drošība

LAFIKO.LV aizsargā Klientu personas datus. LAFIKO.LV izmanto dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Klientu dati tiek glabāti un apstrādāti aizsargātā vidē. LAFIKO.LV apņemas nodrošināt izmantojamo datorsistēmu fizisko un loģisko drošību, kā arī datorsistēmās esošās informācijas konfidencialitāti.

No Klienta iegūtos datus LAFIKO.LV nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ). Visa informācija, ko Klients ir sniedzis LAFIKO.LV, tiek droši uzglabāta LAFIKO.LV vai LAFIKO.LV partneru serveros.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat darot visu nepieciešamo, lai aizsargātu Klienta personas datus, LAFIKO.LV nevar pilnībā garantēt Klientam LAFIKO.LV nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Klients. Kad LAFIKO.LV saņems Klienta informāciju, LAFIKO.LV izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

LAFIKO.LV, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, nodrošina, ka piekļuve Klienta personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots un ar amata pienākumiem saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju.

8. Personas datu nodošana

LAFIKO.LV un LAFIKO.LV sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

LAFIKO.LV ir tiesības nodot Klienta datus šādiem datu saņēmējiem:

 1. jebkuram subjektam, kas saistīts ar no Līguma izrietošo pienākumu izpildi, piemēram, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem u.c.;
 2. LAFIKO.LV saistīto uzņēmumu grupā ietilpstošām juridiskām personām, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu LAFIKO.LV pamatkapitālā vai kurā LAFIKO.LV ieguva tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 3. ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Aizdevējs ir iesaistījis kredīta līgumā noteikto Aizdevēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 4. LAFIKO.LV piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga LAFIKO.LV, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 5. cedējot no aizdevuma līguma izrietošos prasījumus trešajām personām;
 6. parādvēstures datubāzēm un kredītinformācijas birojiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos;
 7. trešajai personai, kas veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Klienta (tādi kā parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c.);
 8. Aizdevēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju;
 9. trešajai personai, kura galvo par Klienta saistību pret Aizdevēju pienācīgu izpildi, piemēram, galviniekam.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Aizdevējam ir pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī tiesībsargājošajām institūcijām.

Aizdevējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Aizdevēja funkcijas personas datu apstrādātājiem, Aizdevējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Aizdevēja drošības standartus.

9. Datu subjekta tiesības

Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras klients var īstenot, vēršoties LAFIKO.LV: 

 • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati;
 • saņemt informāciju par savu personas datu apstrādes mērķiem, apstrādātajām personas datu kategorijām, datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu (vai kritērijiem tā noteikšanai), Klienta tiesībām saistībā ar datu apstrādi, datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Klienta), automatizētu lēmumu pieņemšanu;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu;
 • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem;
 • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
 • netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, attiecībā uz Klientu; Šīs tiesības nav īstenojamas, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu Līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

LAFIKO.LV ievēro Klienta tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā LAFIKO.LV. Kad LAFIKO.LV ir saņēmusi Klienta pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, LAFIKO.LV izskata Klienta pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Klienta pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ LAFIKO.LV nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.

Ja Klients vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Klients var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 1. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz info@lafiko.lv;
 2. nosūtot rakstveida pieprasījumu pa pastu uz LAFIKO.LV juridisko adresi;
 3. iesniedz parakstītu pieprasījumu klātienē jebkurā LAFIKO.LV pakalpojumu sniegšanas vietā.

Klienta vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara, kurā paredzētais pilnvarojuma apmērs būtu tieši attiecināms uz Klienta tiesībām datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanas jomā.

LAFIKO.LV patur tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Klienta datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Klients ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Aizdevējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumiem.

Klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv, ja Klients uzskata, ka ir pārkāptas Klienta normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

Klients var sazināties ar LAFIKO.LV par visiem jautājumiem saistībā ar viņa personas datu apstrādi: piekrišanas atsaukšanu, datu subjekta tiesību izmantošanu, sūdzībām u.c. Kontaktinformācija: info@lafiko.lv, rakstīt ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālistam”.

10. Izmaiņas Privātuma politikā

Šī Privātuma politika ir pieejama Mājas lapā www.lafiko.lv un ir spēkā no 31.01.2020.

Aizdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot to Mājas lapā. Par izmaiņām Mājas lapā tiek ievietots speciāls paziņojums. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Mājas lapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.